Algemene handelsvoorwaarden

Download AHV (Engels)

§ 1 Geldigheid en definities

1. Alle overeenkomsten en aanbiedingen tussen panel sell GmbH (hierna te noemen "verkoper") en de klant (hierna "klant") zijn gebaseerd op de huidige versie van de in het aanbod en in de orderbevestiging vermelde bijzondere voorwaarden, ook als de verkoper daar in de toekomst niet meer uitdrukkelijk naar verwijst. De klant gaat door het plaatsen van een bestelling of aanvaarding van een levering akkoord met de genoemde voorwaarden.

2. Afwijkende voorwaarden van de klant maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk worden geaccepteerd door de verkoper. In beginsel aanvaardt de verkoper geen tegenstrijdige voorwaarden van de klant. Indien na expliciete erkenning voorwaarden van de klant zijn opgenomen in de overeenkomst zijn, in geval van een conflict tussen voorwaarden, de voorwaarden van de verkoper altijd bepalend.

3. De klant wordt beschouwd als particuliere consument als de bestelde goederen en diensten niet kunnen worden toegeschreven aan een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in naam van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit wordt beschouwd als ondernemer.

§ 2 Speciale voorwaarden voor 2e keuze en 1B -waren

1. Wanneer "2e keuzewaren” worden geleverd gaat het niet om materialen van standaardkwaliteit, maar om materialen van een kwaliteit die afwijkt van het gebruikelijke kwaliteitsniveau van dergelijke materialen. Dit materiaal kan afwijkingen of beschadigingen vertonen, zoals bijvoorbeeld krassen, deuken, schuim- en verfvlekken, of coating die los is gelaten van de plaat. Ook kunnen deze materialen grotere afwijkingen hebben in de afmetingen en de dikte van het materiaal, voldoen ze mogelijk niet aan DIN- en RAL-normen of zijn er andere onregelmatigheden in het materiaal. Deze afwijkingen van de normale standaard zijn echter geen gebreken. In sommige gevallen kunnen zg. “clinch-panelen” worden geleverd. Deze worden gekenmerkt door overlappende en geklonken of gebonden staalplaten. De verkoper behoudt zich tevens het recht voor zonder extra kosten panelen te leveren die langer zijn dan de bestelde panelen, mocht de bestelde lengte niet voorradig zijn. Ook dit kan niet worden beschouwd als een gebrek.

2. "1B-waren" zijn zo goed als nieuwe producten, die in sommige gevallen cosmetische schade hebben, maar vooral in materieel opzicht (zoals plaatdikte, schuimsamenstelling) afwijken van de wettelijke voorschriften die gelden in het betreffende land van gebruik. Bij 1B-waren worden noch de kleine beschadigingen, noch de afwijking van de voorschriften van het land van gebruik gezien als een gebrek. Als gevolg daarvan kan de klant dan ook geen aanspraak maken op extra leveringen, ontbinding, reductie, compensatie of vergoeding van de kosten.

3. Bij 2e keuzematerialen kan de daadwerkelijke beschikbaarheid van de aangeboden goederen niet worden gegarandeerd, zelfs nadat de overeenkomst is gesloten. In het geval dat de goederen niet beschikbaar zijn en ook niet binnen een redelijke termijn ter beschikking kunnen worden gesteld, is de verkoper gerechtigd om het niet-beschikbare aanbod of delen daarvan te vervangen door andere goederen, zo lang dat geen verslechtering voor de klant betekent. In geval dit onmogelijk is zal het volledige aankoopbedrag worden terugbetaald aan de klant, hetzij voor de volledige opdracht, of voor het niet leverbare deel. Voor wat betreft het leverbare deel blijft het contract in dat geval geldig. Verdere aanspraken zijn uitgesloten, tenzij de onmogelijkheid van levering het gevolg is van opzet of grove schuld van de verkoper.

4. Bij 2e keuzematerialen of 1B-materialen is er geen garantie dat alle producten voldoen aan de toelatingseisen in het land van bestemming, voor wat betreft de dikte van het en schuim.

3 Aanbiedingen en het sluiten van een contract

1. Aanbiedingen en offertes zijn in alle gevallen vrijblijvend en zonder verplichting.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer de factuur door de verkoper wordt verzonden. De factuur vormt de schriftelijke opdrachtbevestiging. Als er geen factuur is verzonden, wordt het contract gesloten na ontvangst van de goederen door de klant.

3. Mocht de orderbevestiging afwijken van de mondelinge bestelling, wordt de schriftelijke opdrachtbevestiging geacht contractueel overeengekomen, tenzij schriftelijk bezwaar binnen drie werkdagen na het posten wordt ingediend.

4. In het geval dat de aangeboden producten niet meer beschikbaar zijn op het moment van de orderbevestiging zal de verkoper de klant hiervan op de hoogte stellen. Als het product permanent niet meer beschikbaar is zal de verkoper geen opdrachtbevestiging sturen. Er is dan geen sprake meer van een overeenkomst.

5. Wanneer het artikel tijdelijk niet beschikbaar is zal de verkoper de klant daarvan eveneens op de hoogte stellen. In geval van een vertraging van meer dan twee weken heeft de klant het recht af te zien van het contract. Ook de verkoper heeft dan het recht de overeenkomst nietig te verklaren.

6. Aanvullende afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn bevestigd. Een bevestiging per fax is hierbij voldoende.

7. Prijswijzigingen, technische wijzigingen, fouten, drukfouten of eerdere verkoop  zijn nadrukkelijk voorbehouden.

§ 4 Prijzen

1. de vermelde prijzen zijn in Euro en zijn nettoprijzen, exclusief de geldende omzetbelasting.

2. Een overeenkomst wordt gesloten op basis van de tarieven die gelden op het moment van de bestelling. Omstandigheden die plaatsvinden 4 maanden na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de levering van de goederen, die ernstige invloed hebben op de prijsberekening, die van tevoren niet voorspelbaar waren en buiten de invloed van de verkoper lagen, geven de verkoper het recht de overeengekomen prijs aan te passen, maar uitsluitend tot een bedrag dat recht doet aan de nieuwe omstandigheden. Dit geldt met name voor wijzigingen in de wetgeving, overheidsmaatregelen enz. De aldus opnieuw berekende prijs zal worden gebaseerd op dezelfde berekeningsgrondslag als oorspronkelijk overeengekomen en is geen geval bedoeld om de winst te verhogen.

3. Wanneer de materiaalkosten 4 maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar voorafgaand aan de verzending, op een onvoorspelbare manier aanzienlijk wijzigen, dan heeft  de verkoper het recht om de prijzen aan te passen. De verkoper moet deze kostenwijzigingen met documenten kunnen aantonen. In deze wordt een prijswijziging van meer dan 10% beschouwd als aanzienlijk.

4. Bij levering aan EU-landen zijn de op het moment van de verkoop geldende belastingtarieven in de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing; bij levering naar landen buiten de Europese Unie wordt de prijs verminderd met het bedrag van de betreffende belasting. De verschuldigde invoerbelasting is voor rekening van de klant.

§ 5 Betalingsvoorwaarden

1. De koopprijs, inclusief alle bijkomende kosten moet worden betaald na ontvangst van de factuur en voorafgaand aan de levering.

2. De betalingen dienen netto te geschieden, zonder korting of andere inhoudingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De klant kan de vordering van de verkoper alleen compenseren indien de tegenvordering van de klant onomstreden of juridisch bindend is.

§ 6 Levering

1. De aanbiedingen zijn gebaseerd op levering van de goederen uit voorraad of van de fabriek.

2. Indien de klant de producten wil laten afleveren kan het transport door de verkoper worden geregeld, onder voorbehoud van beschikbaarheid van een vervoerder. De transportkosten zijn voor rekening van de klant.

3. De levertijd is afhankelijk van de gecontracteerde vervoerder(s) en van de eventueel door de klant gestelde eisen. Omdat de verkoper voor het transport externe bedrijven inhuurt, liggen eventuele vertragingen buiten de invloed van de verkoper. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering of schade veroorzaakt door het bedrijf dat de levering verzorgt.

4. Als de verkoper wordt belemmerd bij het vervullen van zijn verplichtingen door een overmachtssituatie die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet kon worden voorzien, zoals arbeidsconflicten, stakingen, blokkades, onvoorziene storingen of een onvermijdbaar tekort aan grondstoffen, alsmede gelijkaardige omstandigheden die buiten de invloed of verantwoordelijkheid van de verkoper vallen, is de verkoper gevrijwaard van zijn prestatieverplichting zolang deze verstoring voortduurt.

5. Overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd met de duur van de verstoring. Vorderingen van de klant voor schade zijn onder genoemde omstandigheden uitgesloten. Ook de contractuele verplichtingen van de klant zullen voor de duur van de verstoring worden opgeschort. De verkoper zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het begin en het einde van de overmachtssituatie. De verkoper zal uiterlijk zes maanden na het einde van de verstoring bewijzen leveren dat hij geen schuld heeft gehad aan genoemde omstandigheden. Het recht van beide partijen om het contract te beëindigen, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, blijft onaangetast.

6. Indien vertraging bij de bezorging te wijten is aan de klant, dan is de klant verplicht om alle uit deze vertraging voortvloeiende kosten aan de verkoper te vergoeden.

§ 7 Risico-overdracht

1. Het risico gaat over op de klant zodra de verkoper de goederen heeft overgedragen aan de expediteur, vervoerder of een andere persoon die zorgt voor de aflevering.

2. De verkoper kan op verzoek en op kosten van de klant de goederen verzekeren tegen diefstal, breuk, transport-, brand- en waterschade en andere verzekerbare risico's. De klant moet bij het plaatsen van de bestelling de verkoper hiervan op de hoogte stellen. De daaruit voortvloeiende kosten komen ten laste van de klant.

3. Deelleveringen zijn toegestaan, mits zij niet onredelijk zijn voor de klant. Indien de klant opzettelijk weigert de goederen te accepteren, is hij verplicht tot betaling van een schadevergoeding ten bedrage van 0,1% van het totale netto orderbedrag per werkdag. De verplichte schadevergoeding is beperkt tot 10% van de totale netto orderbedrag. Daarnaast komen de kosten, inclusief BTW, die voortvloeien uit tijdelijke opslag als gevolg van het niet aanvaarden van de goederen, voor rekening van de klant. Verdere aanspraken zijn uitdrukkelijk voorbehouden. De klant heeft het recht om met bewijzen te komen dat de  schade lager dan is beweerd.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Elke levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud; alleen bij volledige betaling van de factuur wordt het eigendom overgedragen aan de klant. Tot die tijd mogen de goederen niet worden verpand, worden overgedragen aan een derde of met andere rechten worden belast.

2. De verkoper is gerechtigd om van de klant de geleverde goederen weer op te eisen wanneer de verkoper zich terugtrekt uit het contract. De inbeslagname van de geleverde goederen heeft altijd beëindiging van het contract tot gevolg. Wanneer door derden beslag wordt gelegd op de goederen of andere interventies door derden worden gepleegd, dient de klant de verkoper direct schriftelijk op de hoogte te brengen door het sturen van alle documenten (bv. van de deurwaarder), zodat de verkoper tot actie kan overgaan op grond van § 771 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (ZPO). Indien de derde niet in staat is om de verkoper te vergoeden voor de gerechtelijke en / of buitengerechtelijke kosten van een maatregel op grond van § 771 ZPO, is de klant aansprakelijk jegens de verkoper voor de geleden schade.

3. Indien de geleverde goederen onlosmakelijk met andere zaken die niet aan de verkoper behoren worden gecombineerd of vermengd, dan verkrijgt hij het mede-eigendom van de nieuwe zaak naar rato van de verhouding tussen de waarde van het geleverde en de waarde van de andere aangesloten of gemengde bestanddelen op het moment van het combineren of vermengen. Als de combinatie of vermenging van dien aard is dat het door de verkoper geleverde kan worden beschouwd als het hoofdbestanddeel, is de klant verplicht een evenredig mede-eigendom over te dragen ​​aan de verkoper. De klant is als enige eigenaar of co-eigenaar met de verkoper.

4. De klant is gerechtigd het geleverde op de gebruikelijke wijze door te verkopen; hij kent aan de verkoper alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) toe, die voortkomen uit de doorverkoop van de door verkoper geleverde zaken, of van zaken waarvan de verkoper, op grond van de voorgaande bepalingen, eigenaar of mede-eigenaar is, ongeacht of het geleverde met of zonder overeenkomst is verkocht. Wanneer de verkoper slechts mede-eigenaar is zal de cessie worden beperkt tot een gedeelte van de vordering, gelijk aan het door de verkoper aan de klant berekende aankoopbedrag plus eventuele bijkomende vorderingen. Wanneer de vordering uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen wordt vervangen door een andere vordering, zoals een uitkering van een verzekering of een compensatie, dan betreft de cessie deze vordering. De bepaling met betrekking tot de gedeeltelijke overdracht van de goederen waarvan de verkoper op grond van de voorgaande bepalingen eigenaar of mede-eigenaar is, blijft van toepassing. Indien de vordering toe te wijzen is op de lopende rekening, dient de klant een  vordering ter hoogte van het eindsaldo van de factuur aan de verkoper toe te wijzen. In alle gevallen zal de verkoper deze vordering aanvaarden. De klant heeft het recht de vordering te innen nadat deze is toegewezen. Hoewel de verkoper ook gerechtigd is om de vordering zelf te innen, zal hij van dit recht geen gebruik maken zolang de klant voldoet aan zijn betalingsverplichtingen en geen achterstand heeft met de betaling. In dat geval kan verkoper van de klant  eisen dat deze de toegewezen vorderingen en hun schuldenaars bekend maakt aan de verkoper en alle informatie verschaft die nodig is voor de inning, evenals de relevante documenten, en de debiteuren (derden) informeert over de cessie. Indien de klant met zijn afnemer een verbod op cessie is overeengekomen, is hij niet gerechtigd om de goederen door te verkopen zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is.

5. Bij surseance van betaling of faillissement, alsmede de indiening van een wettelijke verklaring op grond van § 807 ZPO, vervalt de bevoegdheid van de klant om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, alsmede de goederen waarvan de verkoper eigenaar of mede-eigenaar is op grond van § 6 lid 3, door te verkopen en de daarmee verband houdende vorderingen die zijn toegewezen aan de verkoper te innen.

6. De klant is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen deugdelijk op te slaan en te verzekeren tegen diefstal, brand-, water-, transport- en andere schade.

7. Indien het eigendomsvoorbehoud om juridische redenen de opname in een register vereist, is de klant verplicht om zijn toestemming voor dit doel te verklaren in de vereiste vorm. Als een eigendomsvoorbehoud of een andere reservering volgens deze voorwaarden niet tot stand kan komen zoals onder het  Duitse recht, maar wanneer andere rechten of voorbehoudsinstrumenten op het geleverde product wel zijn toegestaan​​, kan de verkoper aanspraak maken op deze rechten. De klant verklaart hiermee in te stemmen en zal de gevraagde medewerking verlenen.

8. De klant heeft tegenover de verkoper een vordering tot afgifte van het  voorbehouden eigendom, indien het onderpand hoger is dan 110% van de realiseerbare waarde. De vordering tot afgifte bestaat ook wanneer de geschatte waarde van de gereserveerde goederen 150% van de gewaarborgde vorderingen bedraagt.

§ 9 Garantie

1. Wanneer 2e keuze- of 1B-materialen worden geleverd gelden de speciale voorwaarden die zijn gesteld in § 2.

2. Indien de klant geen consument is moeten duidelijke gebreken onverwijld, uiterlijk binnen 3 dagen na levering, schriftelijk aan de verkoper worden gemeld. Wanneer het gaat om verborgen gebreken moeten deze direct na het costateren hiervan worden gemeld. Indien gebreken niet op tijd worden gemeld in bovenstaande zin, worden de goederen beschouwd als geaccepteerd en goedgekeurd en vervalt het recht op garantie.

3. Indien een gebrek aan de geleverde 1e kwaliteitgoederen binnen de garantieperiode is gemeld, heeft de verkoper de keuze tussen vervanging en reparatie. Als reparatie niet mogelijk is of niet succesvol is, kan de klant prijsreductie of ontbinding van de overeenkomst vereisen.

4. De klant moet de verkoper de mogelijkheid geven om in redelijkheid de nodige reparaties te verrichten. Indien de klant in dit opzicht in gebreke blijft, is de verkoper verder niet meer verantwoordelijk voor eventuele schade.

5. De klant wordt erop gewezen dat er geen garantieclaim meer kan worden gegeven wanneer de goederen bij de risico-overdracht de afgesproken kwaliteit hadden. Met nadruk kan geen garantie worden gegeven als:

  • ​de schade het gevolg is van misbruik of oneigenlijk gebruik door de klant of een derde;
  • de schade is veroorzaakt door de blootstelling van de producten aan schadelijke invloeden (in het bijzonder extreme temperaturen of vochtigheid of ongebruikelijke fysieke of elektrische belasting) bij  de klant.

6. In het geval dat de klant geen consument is, eindigt de garantieperiode 12 maanden na levering. Indien de klant een consument is, eindigt de garantieperiode 2 jaar na levering van de goederen. De garantieperiode begint op het moment van ontvangst van de goederen.

7. De verkoper is aansprakelijk voor schade als gevolg van de ondeugdelijkheid van de goederen, uitsluitend als dit het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag door hem, zijn wettelijke vertegenwoordiger of een gemachtigde. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ondeugdelijkheid van, of gebreken aan de goederen wanneer deze te wijten is aan de gewenste specificaties van de klant. Het voorgaande is niet van toepassing op voorspelbare schade die is ontstaan door het niet houden aan verplichtingen uit de overeenkomst. In een dergelijk geval is de verkoper slechts aansprakelijk als de schade voorspelbaar was. De voorgaande beperking is uitdrukkelijk niet van toepassing indien de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit schending van leven, lichaam of gezondheid wordt gerechtvaardigd door verwijtbare schending van het recht van de verkoper, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers.

8. Vorderingen uit hoofde van de Wet Productaansprakelijkheid blijven onverkort van kracht.

§ 10 Terugname geleverde goederen

Door de verkoper geleverde goederen worden uitsluitend teruggenomen op basis van een individuele schriftelijke overeenkomst. Dit geldt niet in het geval van een gerechtvaardigde intrekking van het contract of als onderdeel van legitieme garantieclaims.

§ 11 Beëindiging van het contract door de klant

Indien de klant afziet van de koop of om een andere reden zonder wettige grondslag het contract verbreekt, en de verkoper niet verantwoordelijk is voor deze beëindiging, heeft de verkoper het recht om bij de klant een onkostenvergoeding in rekening te brengen van 12% van de bruto-waarde van het contract, met een minimum van EUR 500,00. Als het bruto orderwaarde lager is dan EUR 500,00 kan de verkoper maximaal de bruto waarde van de opdracht in rekening brengen als annuleringskosten. Hetzelfde geldt als de verkoper om redenen die aan de klant zijn toe te schrijven de overeenkomst opzegt. De verkoper heeft in het bijzonder het recht het contract te beëindigen, indien de opdrachtgever de koopsom niet of niet op tijd betaalt. Het staat de klant vrij om met bewijzen te komen dat in zijn specifieke geval een vordering tot vergoeding van kosten niet gerechtvaardigd is of beduidend lager moet zijn dan het hiervoor aangegeven forfaitaire bedrag.

§ 12 Beperking van aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de verkoper jegens de klant voor schadevergoeding, is, ongeacht de juridische gronden, beperkt tot gevallen van opzet en grove nalatigheid. Uitzondering hierop is het geval van niet nakomen van fundamentele contractuele verplichtingen en aansprakelijkheid voor claims van de klant als gevolg van schending van leven, lichaam en gezondheid. [in de EN vertaling is dit laatste weggelaten]

2. Aanspraken van de klant op vergoeding van schade, voor zover niet veroorzaakt door onrechtmatig handelen of bedrog, verjaren uiterlijk twee jaar na het constateren van de schade en de omstandigheden die aanleiding zijn voor de schadeclaim. Zonder deze kennis is deze verjaringstermijn drie jaar na de datum van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

§ 13 Privacy

Bij de behandeling van uw persoonlijke gegevens, houdt de verkoper zich aan alle bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verkoper heeft het recht om alle gegevens betreffende de zakelijke relatie met de klant te verwerken en op te slaan, in overeenstemming met deze wet. Bovendien is het de verkoper onder de toepasselijke wetgeving toegestaan ​​uit handels- en economische registers informatie te verkrijgen betreffende de kredietwaardigheid.

§ 14 Slotbepalingen

1. Eventuele wijzigingen of aanvullingen op deze voorwaarden moeten  schriftelijk worden overeengekomen.

2. Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. In het bijzonder is het Weens Koopverdrag niet van toepassing.

3. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortkomen uit of verband houdende met de contractuele relatie of relaties tussen de verkoper en de klant is de rechtbank van Leipzig. Dit geldt niet indien de klant geen handelaar, rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds is.

§ 15 Deelbaarheid

Indien een of meer van de bovenstaande voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, is dit niet van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De partijen zijn verplicht in dit geval de bepalingen zo interpreteren dat het doel van de nietige of niet rechtsgeldige delen zoveel mogelijk wordt bereikt.

Contact
PanelenProfielenSchroeven